„Inside Chechnya“ – Teil 2: Grozny

von Osthold
„Inside Chechnya“ – Teil 2: Grozny